Loading…

Převést nebo nepřevést byty na družstevníky? Nově objevené materiály říkají “ano”.

Vedení města předložilo na květnové zastupitelstvo právní stanoviska of AK Máchal-Bobek, ve kterých se tvrdí, že smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a bytovými družstvy o převodu podílů města na družstva jsou absolutně neplatné. Dále se v posudcích říká, že tyto pochybnosti není možné vyřešit jinak než prodejem podílů na nemovitostech za tržní cenu. Materiál do zastupitelstva však zamlčel existenci dalšího právního posudku zadaného městem, který došel k odlišným závěrům. Zastupitelé také nebyli informováni o vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj, které dotace před lety poskytlo.

Rada města se problémem bytů zabývala již na svém jednání 18. června 2019. Přílohou k materiálu, který na rozdíl od jiných zůstal nezveřejněn, je i právní posudek firmy KVB vypracovaný pro město. V něm se konkrétně k nárokům bytového družstva Stadion doporučuje: 

“Ačkoliv i v tomto případě jedinou právně nespornou variantou je dohoda o prodeji podílu Města za cenu obvyklou, je dle názoru Zpracovatele při náležitém odůvodnění (s využitím výše uvedených a jakýchkoliv dalších věcně relevantních důvodů a okolností) možné rozhodnout a nově uzavřít novou smlouvu v intencích původního (neplatného) závazku, aniž by to automaticky znamenalo porušení právních povinností Města a jeho představitelů. 

(…) 

Takovými důvody jsou zejména existence dobré víry druhých smluvních stran, reflexe obecných zásad spravedlnosti a dobových poměrů, eliminace budoucích sporů a rizika náhrady škody.”

 

Dále jsme získali dopis z MMR adresovaný městu, ve kterém se píše, že postup města “přijímáme s podivem a velkým znepokojením, neboť z něho plyne, že podkladem (…pro získání dotace…) nebyly platné smlouvy” a doporučuje celou záležitost “urgentně uvést na pravou míru” s tím, že “není nutné rozebírat, jaké konsekvence v trestněprávní rovině mohou nastat”. Dále se MMR domnívá, že “tíha případně vyslovené neplatnosti jde jednoznačně za městem” a doporučuje při řešení odkázat na jiné zájmy obce, než je prodej podílu za tržní cenu.

 

“Výše uvedené dokumenty podporují náš návrh z květnového zastupitelstva, abychom přinejmenším smlouvy s bytovými družstvy vyřešili schválením dohod o narovnání a tím se k původním smlouvám přihlásili. Dohoda o narovnání je standardní nástroj, který se pro řešení podobných situací využívá. Použit byl i v Liberci, když se řešily pochybnosti ohledně platnosti smluv o tzv. úrokovém zajištění dluhopisu. Přijde nám neuvěřitelné, že nevolíme stejný postup, zvlášť když toto řešení sporu s Českou spořitelnou, které nás přišlo na víc jak 400 milionů, prosazovala především dvojice dnešních náměstků J. Šolc a Z. Karban.” říká Jaromír Baxa.

“Město má své závazky plnit. Zde to ale spíš vypadá, jako by Starostové hledali způsob, jak naplnit vyprázdněnou městskou kasu a to z kapes družstevníků. Ti přitom žili v dobré víře, že když vstupují do vztahů s městem, tak se mohou spolehnout, že je vše právně v pořádku a že se nebudou měnit pravidla v průběhu hry. A najednou primátor Zámečník přijde s tím, že město udělalo chybu a tím, kdo na ni doplatí, jsou právě družstevníci? To nám přijde absurdní. Důvěru nám nepřidává ani to, když vidíme, jak účelově nám byly předkládány právní posudky, že nám bylo zamlčeno stanovisko z MMR – vlastně vše, co by podporovalo původní záměr vypořádání bezplatně,” upozorňuje Zuzana Kocumová.

“Pokud existuje nějaký spor a nedůvěra mezi vedením města a Intermou, tak by se rozhodně neměl překlopit do roviny, že v něm budou jako rukojmí stát družstevníci. A to jak od jedné, tak druhé strany,” uzavírá Kocumová

Právě existence nových podkladů pro rozhodování zastupitelů, složitost a závažnost problematiky převodu bytů je důvodem, proč LOL! podporuje svolání mimořádného zastupitelstva, které by se věnovalo jen tomuto jednomu tématu.